Collection Exhibition


Venue: HRD Fine Art
Date: January 15 - February 26, 2022
Open by appointment only

Artists:
Kei Arai
Figen Cebe
Yoonjeong Choi
Gery De Smet*
Ryotaro Endo
Takehito Fujii
Fuyuji
Tsutomu Haraguchi
Katlen Hewel
Jungpyo Hong*
Miwako Iga
Myungsook Kim*
Yunseob Kim*
Ayako Kurihara*
Chion Lee
Jaehyung Lee
Tomonari Nakayashiki
Toshiyuki Nanjo*
Yuna Ogino*
Motoko Otsuki
Keita Saito
Noriyori Shirakawa
Asako Tanaka
Kaori Tanaka
Prilla Tania
Taro
Midori Terashima
Hirotsugu Ueno
Tamiko Watanabe

(*: Includes loaned artworks)
Exhibition View
Copyright (C) 2009-2022 HRD Fine Art. All Rights Reserved.
No reproduction or republication without written permission.